Amphora

Amphora Professional on innovatiivne ja laialdaste võimalustega infohaldustarkvara, mis võimaldab hallata dokumentide elukäiku ja töövoogusid, optimeerida ja korrastada äriprotsesse ning luua asutuse digiarhiivi. Amphora Professional katab erinevate kliendisektorite vajadusi ning on loodud riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, meditsiiniasutuste ning innovaatiliste erafirmade eesmärkide toetamiseks.

Amphora arendustöödega alustati 2003. aastal ning tänaseks on Amphora kasutusel rohkem kui 200-s asutuses üle Eesti. Amphora Professional töökeskkond vastab ISKE turvaklassile H ehk kõrgeimale turvaklassile ja seda kasutatakse renditeenusena Interinx OÜ serveritel.

Välismissioonidel teeninu mälestuste kogumise register - Eesti Sõjamuuseum

2014. aastal loodud süsteem, mille eesmärk on koguda ning hallata välismissioonidel käinud isikute mälestusi.  Mälestusi saavad isikud ise veebipõhiselt lisada ning tulemusena tekib isikute mälestuste kohta terviklik süstematiseeritud register, mis omab väärtuslikku ajaloolist teavet. 

 

Oksjoni portaal

Oksjoni portaal võimaldab enampakkumist erinevate toodete ja teenuste lõikes, kus parima hinna teinud pakkuja saab asja omandada pakutud hinnaga. Antud süsteemi arendusega alustati 2008. aastal. Arendusplatvorm on olnud kasutusel enam kui 7 riigis. Tegu on reaalajas toimiva süsteemiga, mis on liidestatud erinevate maksesüsteemidega. 

 

Teenistus- ja tsiviilrelvade register - Siseministeerium

Mõeldud tsiviil- ja teenistusrelvade  ning relvalubade haldamiseks.  Oleme tegelenud antud süsteemi arendusega alates aastast 2006. Tänaseks on loodud liidesed ka mitme välise registriga läbi X-tee: Rahvastikuregister, E-toimik (Karistusregister), Teavituskalender ja SMS teavitused. Lisaks on ka Relvaregistris endas olemas adapterserver, mis pakub teenuseid üle X-tee. Eesti.ee keskkonnas on nendeks Relvad, ja Relvaload.

 

Omavalitsuse õigusaktide andmebaas - Pärnu Linnavalitsus

Aastatel 2005-2008 väljaarendatud õigusaktide haldamise infosüsteem, mis võimaldab hallata õigusaktide erinevaid redaktsioone ja seostada hõlpsalt vältida kehtetute õigusaktide kasutamist. Lisaks võimaldab süsteem kasutada õigusaktide spetsiifilist funktsionaalsust – õigusaktide seostamine ja seose tüübi määramine, redaktsioonide salvestamine ja õigusakti redaktsioonide ajaloo genereerimine õigusakti päisesse, vanemate redaktsioonide muutmine, redaktsioonide ja lisafailide valikuline avalikustamine. Õigusaktide infosüsteem asendas OmaLexi funktsionaalsuse ning toimus andmete import OmaLexist.

 

Omavalitsuse eelnõude menetluse infosüsteem

Aastatel 2008-2009 väljaarendatud süsteem võimaldab õigusakti eelnõude täisdigitaalset menetlemist-alates nende koostamisest, kooskõlastamisest kuni istungil ettekandmiseni välja. Kogu protsess on digitaalne ning tõstab omavalitsuste efektiivsust tuntavalt. Samuti võimaldab loodud süsteem suuremat osalusdemokraatiat avalikustades eelnõud automaatselt kodulehel tehes seeläbi need kodanikele kättesaadavaks.

 

Omavalitsuste Amphora KOV

Aastatel 2009-2010 toimusid struktuurfondide rahastuse toel omavalitsusspetsiifilise dokumendihalduse arendustööd, kuhu oli kaasatud üle 70 omavalitsuse. Antud projekti tulemusena arendati välja infosüsteem, mis võimaldab omavalitsuste tööprotsesse mugavalt ning efektiivselt hallata. Arendustööde tulemusena tõusis omavalitsuste paberivaba asjaajamise rakendamine märgatavalt ning loodi eeldused laialdasemaks e-teenuste kasutuselevõtuks.

 

Erakooli õppeinfosüsteem - Audentes

Kõik Audentese õppeinfosüsteemid  on loodud meie platvormidel ning baseeruvad Amphora raamistikul. ÕIS on liidestatud Navision finantstarkvaraga ning antud süsteemi abil on võimalik hallata mugavalt kõike õppetööga seonduvat- alates tunniplaanide koostamisest kuni tudengite hindamiseni välja. 

 

Ohvitseride andmekogu - Eesti Sõjamuuseum

Eesti ohvitserid 1918-1940 on muuseumi uurimisprojekt, mille tulemusena on võimalik tutvuda Eesti ohvitseride teenistuskäigu ja saatusega 20. sajandil. Antud süsteem on välja arendatud aastast 2007 ning see võimaldab Eesti 1918-1940 ohvitseride üle arvestuse pidamist. Antud süsteemis on võimalik kokku koondada kõik Eesti ohvitseridega seonduv info ning hallatata kõiki nende sündmusi. Sisaldab ka avalikku liidest. 

 

Dokumendivahetuskeskus DVK - Riigi Infosüsteemi Amet

Aastast 2006 väljaarendatud liides, mis on erinevatele dokumendihaldussüsteemidele ja muudele dokumente käsitlevatele infosüsteemidele keskset dokumendvahetuse teenust pakkuv ühine infosüsteem. DVK peab võimaldama hajutatult paiknevate infosüsteemide liidestamine X-tee vahendusel, dokumentide lühiajaline säilitamine ja edaspidi ka dokumentide menetlemist toetavate teenuste pakkumine, dokumentide pikemaajaline säilitamine ning varundamine. Ühtlasi pakub DVK päringu- ja ligipääsuteenuseid kõigile riigiportaal „eesti.ee“ kasutajatele.

 

Üleliigsete laovarude deklaratsioonide infosüsteem - Põllumajandusministeerium

Aastatel 2008-2009 arendusel olnud süsteem. Süsteem võimaldab deklareerida põllumajandustoodete laovarusid korjates kokku käitlejate laovarude deklaratsioonid elektroonilisel kujul. 

 

Haridusasutuste eelarvestuse, aruandluse ja rahade broneerimise süsteem - Tallinna Haridusamet

Aastast 2001 alates arendatav elektrooniline eelarvestussüsteem, mis võimaldab haridusasutuste poolt eelarvete koostamist,  haridusasutuste jooksvat arveldamist ning sotsiaal- ja töötuskindlustus- ning käibemaksu määrade üle arve pidamist. Rahade broneerimine toimub reaalajas ning võimaldab haridusasutuste vahel kiiret aruandlust. 

 

Reklaamimaksu infosüsteem ja e-teenused - Tallinna Linnavalitsus

Reklaamimaksu infosüsteem on loodud müügimaksu administreerimiseks, müügimaksu maksukohustuslaste andmete pärimiseks majandustegevuse registrist, Maksu- ja Tolliametiga informatsiooni vahetamiseks ning andmete analüüsimiseks ja kontrollitoimingute tulemuste sisestamiseks. Infosüsteemi funktsioonid on mõeldud Tallinna Ettevõtlusameti ametnike töö, s.t maksudeklaratsioonides näidatud andmete töötlemise ja kontrollimise ning müügimaksu andmete analüüsimise, töötlemise ja deklaratsiooni andmete osas kontrolli läbiviimise lihtsustamiseks.

 

Kauplemislubade ja alkoholilitsentside infosüsteem - Tallinna Linnavalitsus

Tallinna kauplemislubade infosüsteem on loodud 2006. aastal ning võimaldab kauplemislubade ja reklaamimaksu üle arvestuse pidamist kohaliku omavalitsuse tasandil. Süsteemi kasutatakse nii andmete sisestamiseks kui erinevate päringute teostamiseks lubade ja litsentside haldamisel. Antud süsteem on integreeritud teiste linnavalitsuses kasutusel olevate süsteemidega

 

Eesti esimene ja suurim kinnisvaraportaal KinnisvaraWeb www.kv.ee

Eesti esimese kinnisvara andmebaasi arendustöödega alustati aastast 1995 ning 90ndate lõpus oli tegu Eesti suurima vahendusportaaliga korterite ostmiseks, müümiseks ja vahetamiseks. Portaali andmesisestatateks oli tol ajal üle 70 kinnisvarafirma. Interinxi poolt arendati andmebaas kinnisvarafirmadele oma toodete sisestamiseks ja haldamiseks ning ka väljundandmete kuvamiseks kinnisvaraportaali näol. Lahendus müüdi aastal 2004.

 

Ca 300 erinevat kodulehekülge ja infoportaali

Enam kui 10 aastaga on loodud ligi 300 kodulehte ja infoportaali. Meie kodulehed baseeruvad Interinxi poolt väljaarendatud sisuhaldustarkvaral ning on mugavalt käsitletavad ja hallatavad.